Smaller Default Larger

Audyty energetyczne są często mylone ze świadectwami (certyfikatami, paszportami) charakterystyki energetycznej budynku przedstawiamy poniżej krótkie zestawienie różnic pomiędzy tymi dokumentami.

 

 

AUDYT ENERGETYCZNY

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

CO TO JEST

Opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego

Dokument zawierający określenie wielkości energii (wyrażonej w kWh/m2/rok) niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku, a więc ogrzaniu, oświetleniu, przygotowaniu ciepłej wody użytkowej.

CEL WYKONANIA

Audyt jest podstawą do uzyskania premii termomodernizacyjnej, otrzymania środków finansowych z WFOŚ, innego kredytu komercyjnego lub dofinansowania ze źródeł UE dla realizowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z ustawą od 1.01.2009 r. powinno być wydawane dla budynków wprowadzanych do obrotu, czyli np. sprzedawanych, wynajmowanych, przekazywanych w drodze spadku lub darowizny.

PODSTAWY PRAWNE

Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
(Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1121 z póź. zm.)

UWAGA: 17 października 2008 r. sejm przyjął ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego  Dz.U. 2008 nr 33 poz. 195

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie weryfikacji audytu energetycznego  Dz.U. 2008 nr 33 poz. 196

Ustawa Prawo budowlane  Dz.U. 2007 Nr 191 poz. 1373

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową 
Dz.U. 2008 Nr 17 poz.104

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej  Dz. U. Nr 201, poz. 1240

KTO WYKONUJE

Audyt energetyczny może wykonać każdy! również dla swojego budynku. Ustawodawca nie nakłada żadnych ograniczeń w zakresie wykonawstwa audytów, jedynie określa kto może weryfikować audyty dla Banku Gospodarstwa Krajowego.

Lista audytorów energetycznych (osób wykonujących audyty energetyczne) prowadzona jest obecnie wspólnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Infrastruktury i Zrzeszenie Audytorów Energetycznych.

Świadectwa mogą sporządzać osoby, które ukończyły studia wyższe magisterskie oraz:
1. posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej lub instalacyjnej, albo 
2. odbyły szkolenie i złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa albo 
3. ukończyły właściwe studia podyplomowe.

UWAGA: Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie zapisu do Prawa Budowlanego nadającego automatycznych uprawnień do sporządzania charakterystyki energetycznej inżynierom, nie mającym ukończonych studiów magisterskich, lecz posiadających kwalifikacje i doświadczenie z tytułu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania.