Smaller Default Larger

Prawo

 • urządzenia energetyczne

 • Terminy badań okresowych

   

  Norma PN-HD 60364-6:2008 wymaga,aby częstość okresowego sprawdzania instalacji była ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona. 

  Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich jest Ustawa "Prawo Budowlane" [Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2006 r .nr 156, poz. 1118 (z poźn.zm.)
  Norma PN-HD 60364-6:2008 proponuje krótszy okres badań, a w przypadkach szczególnego zagrożenia nawet terminy coroczne. Należą do nich:
  ▪ miejsca pracy lub pomieszczenia, gdzie występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją,
  ▪ miejsca pracy lub pomieszczenia, gdzie występują instalacje zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia,
  ▪ obiekty komunalne
  ▪ tereny budowy
  ▪ miejsca, w których używany jest sprzęt przenośny

  Oprócz wymienionych wyżej aktów prawnych i normatywnych, ciągle i niezmiennie istotnym wymogiem przy określaniu terminów badań okresowych są zasady wiedzy technicznej.
  Bazując na zasadach wiedzy technicznej zaleca się podmiotom przyłączanym do sieci elektroenergetycznych opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji. Instrukcje te powinny określać zakres, procedury i czynności związane z ruchem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych należących do tych podmiotów.
  W omawianych instrukcjach powinny być podane czasokresy badań okresowych dostosowane do warunków środowiskowych panujących w danym obiekcie. Instrukcje te powinny być zatwierdzone przez kierownika zakładu i skierowane do stosowania.Konieczność opracowania tej instrukcji nakłada zapis Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU z dnia 29 maja 2007 r.) 
  Taka instrukcja zatwierdzona przez kierownika zakładu staje się dokumentem obowiązującym na terenie danego zakładu w zakresie eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

  Racjonalne wymagania dotyczące czasookresów badań eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych określają "Wytyczne wykonywania badań okresowych" opracowane przez COBR "Elektromontaż" w 1999 r.


  Zalecane czasookresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych:

  Lp.

  Rodzaj pomieszczenia

  Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami

  Rezystancji izolacji

  Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

  1

  O wyziewach żrących

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

  2

  Zagrożone wybuchem

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

  3

  Otwarta przestrzeń

  Nie rzadziej, niż co 5 rok

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

  4

  Bardzo wilgotne o wilg. Ok. 100%i przejściowo wilgotne (75 do 100%)

  Nie rzadziej, niż co 5 rok

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

  5

  Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35 C)

  Nie rzadziej, niż co 5 rok

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

  6

  Zagrożone pożarem

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

  Nie rzadziej, niż co 5 rok

  7

  Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZLII i ZL III)

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

  Nie rzadziej, niż co 5 rok

  8

  Zapylone

  Nie rzadziej, niż co 5 rok

  Nie rzadziej, niż co 5 rok

  9

  Pozostałe niewymienione w p.1-8

  Nie rzadziej, niż co 5 rok

  Nie rzadziej, niż co 5 rok

  Lp.7 - bardzo ważny element z punktu widzenia bezpieczeństwa p.poż. Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie budynkami często nie pamiętają o konieczności wykonywania tych badań nie rzadziej, niż co 1 rok. W razie jakiegokolwiek zdarzenia ( np. pożar obiektu) osoby, które nie dopełniły tego obowiązku narażone są na poważne konsekwencje prawne
  ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,
  ZL II - Budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
  ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.

  CZASOOKRESY POZOSTAŁYCH POMIARÓW

  Lp.

  Rodzaj pomiarów

  Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami

  1

  Pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej w obiektach zagrożonych wybuchem (np. stacje benzynowe)

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

  2

  Pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej w obiektach niewymienionych w p.1

  Nie rzadziej, niż co 5 lat

  3

  Pomiary natężenia oświetlenia

  Nie rzadziej, niż co 5 lat. Zalecane, co 2 lata.

  4

  Badanie i pomiary oświetlenia awaryjnego

  Nie rzadziej, niż co 1 rok

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ELEKTRONARZĘDZIA

  Użytkownik jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać stan elektronarzędzia przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu lub na początku każdej zmiany roboczej. Częstotliwość przeglądów kontrolnych jest uzależniona od kategorii użytkowania elektronarzędzia.

  CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEGLĄDÓW KONTROLNYCH

  Częstotliwość przeglądów kontrolnych w zależności od kategorii użytkowania podaje tablica:

    Przeglądy kontrolne  

  Kategoria

  użytkowania

  Eksploatacja elektronarzędzia

  Przeglądy kontrolne

  wykonywać, co:

  0

  dorywczo, co kilka dni 12 miesięcy

  I

  dorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany 6 miesięcy

  II

  często w ciągu jednej zmiany 4 miesiące

  III

   

  często w ciągu kilkunastu kolejnych godzin lub zainstalowane na stałe, np. na linii produkcyjnej, montażowej 2 miesiące

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kategorię użytkowania elektronarzędzia określa użytkownik w zależności od charakteru pracy narzędzia.

   

  PLAC BUDOWY
  Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych na terenach budowy pod względem bezpieczeństwa.

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych stanowi:

  §58 Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych na terenach budowy pod względem bezpieczeństwa odbywa się, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności a ponadto: 
  1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno elektrycznych jak i mechanicznych, 
  2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego miesiąca lub dłużej, 
  3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

  §59 W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych w instalacji, o której mowa w § 53 ust. 1 (instalacje rozdziału energii elektrycznej) należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.