Smaller Default Larger
INFORMACJE O PROJEKCIE

Archiwa społeczne istnieją zazwyczaj przy stowarzyszeniach, fundacjach, bibliotekach jako integralna choć często niewyodrębniona sfera ich działalności. Gromadzą fotografie, wspomnienia, nagrane relacje, dokumenty życia społecznego. Wkraczają na obszary zwykle pomijane przez archiwa państwowe, ocalając historię życia codziennego, dzieje lokalne, opowieści zwykłych ludzi. Niektóre z tego rodzaju archiwów, istniejące wiele lat, zgromadziły pokaźne zbiory i te współpracują na ogół z państwową służbą archiwalną. Większość to jednak inicjatywy czysto lokalne, znane jedynie wąskiemu gronu, osamotnione. Prowadzone często przez pasjonatów, wolontariuszy, którzy mimo braku wsparcia z czasem stają się specjalistami w swojej dziedzinie.
Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego o archiwach społecznych oraz wywiadów z rzecznikami archiwistyki społecznej.

Ośrodek KARTA od wielu lat stara się o wsparcie archiwistyki społecznej w Polsce oraz archiwów polskich i polonijnych za granicą. Od listopada 2012 dzięki dofinansowaniu z programu Narodowego Instytutu Audiowizualnego, realizujemy projekt „Archiwa społeczne w Polsce” służący profesjonalizacji archiwistyki społecznej, gromadzeniu informacji o rozproszonych archiwach powstających oddolnie, dostarczaniu narzędzi edukacyjnych. Natomiast dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2013 roku rozpoczęliśmy projekt, który ma na celu diagnozę stanu archiwów przy instytucjach polonijnych i polskich za granicą oraz skupionych wokół nich. 

W 2014 roku Ośrodek KARTA, w ramach projektów systemowych konkursu „Obywatele dla Demokracji”, otrzymał dwuletni grant na projekt „Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce”. Celem projektu (marzec 2014 – kwiecień 2016) jest trwała pozytywna zmiana sytuacji archiwistyki społecznej przez: opracowanie modelu współpracy AS-ów z państwem, uporządkowanie statusu prawnego archiwistyki społecznej, profesjonalizacja dziedziny, stworzenie sieci AS: rozbudowa strony www.archiwa.org jako portalu "branżowego", zmiana pozycji społecznej, adekwatnie do wagi jej funkcji kulturowej.

ulotka informacyjna